Vårt utbildningskoncept

Utveckla medvetenheten om faror och hot, och lär dig praktiska metoder för att skydda dig själv och din verksamhet!

Vi på Engvall Security värderar utbildning högt! Utbildning bidrar inte bara till kompetensutveckling inom specifika områden kopplat till informationssäkerhet, utan också till att öka säkerhetsmedvetenhet hos den personal som till vardags fokuserar på andra uppgifter och åtaganden.  Detta blir särskilt viktigt i och med att allt större fokus läggs på sårbarheter med en direkt koppling till beteenden hos den enskilda individen, som mest uppenbart i form av social manipulation. Vi ser utbildning som en nyckelförutsättning för att kunna möta de ständigt föränderliga hot som verksamheter idag ställs inför inom området informations- och IT-säkerhet. Att höja medvetenheten ökar uppmärksamheten på händelser som kan utgöra en risk. Detta i sin tur hjälper dig att utveckla en effektiv strategi för att hantera säkerhetsfrågor, med bibehållet verksamhetsfokus.

Vårt erbjudande omfattar både traditionell utbildning, webbaserad utbildning (Cyber Hygiene®) samt föredrag och inspirationsföreläsningar. Vi lär dig det senaste och etablerad ”best-practice”. Du får en djup kunskap som gör dig uppmärksam även på subtila faror.

Exempel på innehåll i våra grundläggande utbildningar inom området informationssäkerhet:

 • Grunder inom informationssäkerhet
  • Aktörer
  • Hot, sårbarheter och risker
  • Skyddsåtgärder
 • Skadlig kod
 • Social manipulation
 • Bedrägeri
 • Lagar, regelverk och förordningar (t.ex. GDPR)

Alla våra kurser kan skräddarsys efter era önskemål och behov. Vi kan t.ex. införliva era nuvarande säkerhetspolicys i våra kursmoduler och på så sätt hjälpa er att implementera dem. Utbildningen är ett direkt stöd för att uppnå och implementera ISO-standarder.

Cyber Hygiene®

Onlineutbildning sparar både tid och resurser. Vår kurs är uppdelad i översiktliga delar för att kunna genomföras i det ordinarie arbetet utan negativ påverkan på verksamheten. Utbildningen har tagits fram av ett internationellt team bestående av experter inom nationell säkerhet, utbildningsspecialister och informationssäkerhetskonsulter.